Srivijaya WiFi [e-Passport]

Srivijaya WiFi [e-Passport]


     ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b ,802.11g ,802.11n และ 802.11ac หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ Wi-Fi.

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าระบบสารสนเทศ ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน จึงได้ขยายจุดบริการตามสถานที่ต่างๆทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ โดยได้เน้นอาคารเรียนเป็นหลัก บริเวณที่สะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศได้สะดวกสบาย โดยผู้ใช้งานสามารถใช้รหัส e-Passport ในการเข้าระบบเพื่อใช้งาน