Srivijaya WiFi [Guest_&_IoT]

Srivijaya WiFi [Guest_&_IoT]


           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดให้บริการแก่บุคลากรภายนอกที่มาติดต่อราชการหรือทำภารกิจต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย ชนิดต่างๆ ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b ,802.11g ,802.11n และ 802.11ac นอกจากนี้ คลื่นความถี่ ของชื่อสัญญาณนี้ ยังเปิดให้บริการสำหรับอุปกรณ์ IoT เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ในการใช้งานตามภารกิจที่เหมาะสม เช่น ใช้ในการศึกษาวิจัย, ทำผลงาน, โครงการ, โปรเจค เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย