Srivijaya WiFi [e-Passport]


        Srivijaya WiFi [e-Passport] เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อให้บุคลากรภายในสามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัยเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ ในการใช้งานนั้นสามารถใช้รหัส e-Passport เข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สายได้เลย

  • คู่มือการใช้งาน Srivijaya WiFi [e-Passport]
  • ลงทะเบียนการใช้งาน Srivijaya WiFi [e-Passport]


  • แบบประเมินความพึงพอใจ

    วัตถุประสงค์ :: แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง