ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดบริการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยตามภารกิจต่าง ๆได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของความปลอดภัยทางระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b ,802.11g,802.11a และ 802.11AC อ่านต่อ

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยน SSID ชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แบ่งแยกตามกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละประเภท ให้ครอบคลุมผู้ใช้งานทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้ติดตั้งจุดบริการเครือข่ายไร้สายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เน้นจุดบริการที่บุคลากรสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้สะดวก เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะให้บริการ 3 ชื่อสัญญาณดังนี้


        Srivijaya WiFi [Guest_&_IoT] เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยตามภารกิจต่างๆได้ เช่น ทำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ประชุม สัมมนา อบรม หรือแม้กระทั่งมาติดตั้งหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสัญญาณดังกล่าวสามารถรองรับตามมาตรฐาน IEEE 802.11b ,802.11g,802.11a และ 802.11AC

อ่านทั้งหมด


        Srivijaya WiFi [e-Passport] เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อให้บุคลากรภายในสามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัยเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ ในการใช้งานนั้นสามารถใช้รหัส e-Passport เข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สายได้เลย

ลงทะเบียนการใช้งาน อ่านทั้งหมด


        eduroam เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการเป็นเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) บุคลากรหรือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย eduroam สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในชื่อนี้ได้ทุกมหาวิทยาลัย

  • คู่มือการใช้งาน eduroam
  • คำถามที่พบบ่อย
  • แจ้งปัญหาการใช้งาน
อ่านทั้งหมด


แบบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ :: แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง